8 23
8:23-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
بذر گل آفتابگردان زینتی با نام Helianthus وزن تقریبی ۵ الی ۱۰ گرم داشته و ساخت کشور ایران و محصول شرکت آوند می باشد

4,000 تومان

این نوع گل ( اطلسی ) به مخلوط خاک مرغوب باغچه و خاک برگ و ماسه احتیاج دارد تا بتواند به خوبی رشد کند

4,000 تومان

این نوع گل زیبا، به محل آفتابگیر و رطوبت معمولی نیاز دارد و کاشت مستقیم نیز در بهار انجام می شود که بعدا باید تنک شود

4,000 تومان

این گل در بهار و تابستان گل می دهد و شما می توانید آن را در هر نوع خاک باغچه مرغوب بکارید و فضای سبز زیبایی در ایجاد کنید

4,000 تومان

بذر گل شب بوی زرد با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و در فصل بهار گل می دهد و نام دیگر آن گل خیری است

4,000 تومان

بذر گل تکمه ای وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران شرکت آوند، به نور و گرمای کافی و محل آفتابگیر نیاز دارد

4,000 تومان

بذر گل مینا چمنی با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و از ماه تیر تا اواخر تابستان در زمین خزانه کاشت می شود

4,000 تومان

بذر گل بنفشه به وزن ۵ الی ۱۰ گرم، ساخت ایران از شرکت آوند بوده و غیر از مدت کوتاهی در سرمای زمستان در تمام طول سال گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل آهار Zinnia با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران شرکت آوند بوده و در هر نوع خاک مرغوب باغچه به خوبی رشد می کند

4,000 تومان

بذر گل مارگریت با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و به خاک حاصل خیز و سبک و قابل نفوذ به آب نیاز دارد

4,000 تومان

بذر گل کوکب کوهی با نام اصلی Rudbeckia وزن ۵ الی ۱۰ گرم داشته و ساخت ایران می باشد و توسط  شرکت آوند تولید می شود

4,000 تومان

بذر گل رعنازیبا با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و زمان گلدهی آن از اواخر بهار تا اواخر تابستان می باشد

4,000 تومان

بذر گل همیشه بهار با بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرمی ساخت ایران از شرکت آوند می باشد. زمان گل دهی آن از اوایل بهار تا اواخر تابستان است

4,000 تومان

بذر گل لاله عباسی با نام علمی Myrabillis Jalapa به وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده یک گیاهی دائمی است

4,000 تومان

بذر گل صدفی یا گل عروس با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و از ماه خرداد تا اواخر تابستان گل می دهد

4,000 تومان

در نواحی گرم مرطوب دائمی و در مناطق معتدل و سرد کاشت می شود و به آفتاب و گرمای زیاد مقاوم و به سرمای زیاد حساس است

4,000 تومان

بذر گل تاج خروس با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و به نور و گرمای کافی و محل آفتابگیر نیاز دارد

4,000 تومان

بذر گل مینا یا نجمیه با وزن ۵ الی ۱۰ گرم می باشد و ساخت ایران از شرکت آوند می باشد. این نوع بذر، به خاک رسی - شنی نیاز دارد

4,000 تومان

بذر گل جعفری یا مخملیه با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و در سایه، خوب رشد نمی کند

4,000 تومان

بذر گل شاه پسند یا رعی الحمام با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و از اواخر بهار تا اواخر پاییز گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل ستاره ای یا زینه با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و از اوایل تابستان تا اواخر تابستان گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل ناز یا رجله با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و در خاک قوی زهکشی شده و محل آفتابگیر بیشتر گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل تاج الملوک با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و در هر نوع خاک باغچه مرغوب و مرطوب رشد می کند

4,000 تومان

بذر گل شقایق یا خشخاش با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و در هر نوع خاک معمولی می توان آن را کاشت

4,000 تومان

بذر گل کوکب یا Dahlia با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و می تون آن را در هر زمینی می توان کاشت

4,000 تومان

بذر گل تاج خروس افشان با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و به رطوبت معمولی با آبیاری منظم احتیاج دارد

4,000 تومان

بذر گل اشرفی یا زهره البق با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و بسته به نوع آن در تابستان و پاییز گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل نیلوفر یا دودیه با وزن ۵ تا ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند به نور کامل و رطوبت معمولی نیاز دارد

4,000 تومان

بذر گل ختمی یا خطمی با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند بوده و از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه گل می دهد

4,000 تومان

بذر گل شب بو یا متیولا با وزن ۵ الی ۱۰ گرم ساخت ایران از شرکت آوند می باشد و به نور و حرارت کافی و همچنین محل آفتابگیر نیاز دارد

4,000 تومان