16 4
16:4-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
یک قیچی پیوند باکیفیت، یک پیوند مناسب و تکثیر را تضمین می کند که قیچی پیوند تایوانی یکی از اینها است

نا موجود

این قیچی به شما امکان پیوند به 3 حالت را می دهد که عبارتند از: امگا - هفتی - هشتی

نا موجود