16 32
16:32-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
بذر یونجه بوجاری شده به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد. این بذر پا بلند بوده و مناسب برای تمامی اقلیم ها می باشد

55,000 تومان

بذر منداب ( جرجیر ) Arugula این بذر به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد و بوجاری شده می باشد

40,000 تومان

بذر ذرت علوفه ای سورگوم به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد و اصلاح شده با قوه نامیه ۸۰ درصد است

35,000 تومان