16 5
16:5-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
این نوع برگ جمع کن با کیفیت آلمنی، جهت جمع آوری برگ های خزان شده به خاطر انعطاف و حالت فنری که دارد، استفاده می شود

نا موجود

hoe