15 24
15:24-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
نوع روغن گیربکس مکانیکی روغنی این تیلر، واسکازین SAE 85W-90 می باشد و ظرفیت روغن آن 2 لیتر است

نا موجود