21 53
21:53-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
قدرت موتور ۴ دهم کیلو وات - دور موتور ۳۶۰۰ دور در دقیقه

نا موجود