23 0
23:0-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
گیربکس مکانیکی روغنی حرفه ای 4 حالته و کلاچ خشک مخروطی، کار با این ابزار کشاورزی را بسیار راحت تر کرده است

18,800,000 تومان