17 14
17:14-1399/11/9 1399 11 9 1399/11/9
گیربکس مکانیکی روغنی حرفه ای 4 حالته و کلاچ خشک مخروطی، کار با این ابزار کشاورزی را بسیار راحت تر کرده است

18,800,000 تومان