19 59
19:59-1399/12/11 1399 12 11 1399/12/11
گیربکس مکانیکی روغنی حرفه ای 4 حالته و کلاچ خشک مخروطی، کار با این ابزار کشاورزی را بسیار راحت تر کرده است

17,800,000 تومان