6 40
6:40-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
این دستگاه مناسب برای جمع آوری برگ های خزان شده با قابلیت خردکن بوده و با وزن ۸۳۰۰ گرم، مناسب برای افراد مختلف می باشد

3,800,000 تومان