19 10
19:10-1399/12/11 1399 12 11 1399/12/11
این دستگاه مناسب برای جمع آوری برگ های خزان شده با قابلیت خردکن بوده و با وزن ۸۳۰۰ گرم، مناسب برای افراد مختلف می باشد

3,800,000 تومان