4 28
4:28-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
این دستگاه مناسب برای جمع آوری برگ های خزان شده با قابلیت خردکن بوده و با وزن ۸۳۰۰ گرم، مناسب برای افراد مختلف می باشد

3,800,000 تومان