22 21
22:21-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
این دستگاه مناسب برای جمع آوری برگ های خزان شده با قابلیت خردکن بوده و با وزن ۸۳۰۰ گرم، مناسب برای افراد مختلف می باشد

3,800,000 تومان