6 41
6:41-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
لجن کش ها از گروه الکتروپمپ های مستغرق سانتریفیوژ بوده و به منظور انتقال فاضلاب خانگی و صنعتی و پمپاژ سیالات استفاده می شود

4,312,000 تومان