6 17
6:17-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1

1,475,000 تومان

1,180,000 تومان

1,430,000 تومان

1,144,000 تومان

کود الیت آبی با بسیاری از فرآورده های شیمیایی مجاز سازگار و قابل اختلاط است

1,430,000 تومان

1,144,000 تومان

1,375,000 تومان

1,100,000 تومان

1,025,000 تومان

820,000 تومان

690,000 تومان

552,000 تومان

کود الیت قرمز حاوی انواع عناصر موردنیاز انواع محصولات گلخانه ای - زراعت و باغات است.

647,000 تومان

کود کامل npk با درصد استاندارد و آنالیز شده 20 درصد ازت ، 20 درصد فسفات و 20 در صد پتاس

نا موجود