8 24
8:24-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8

کودهای میکرومغذی و ماکرومغذی

کود الیت قرمز حاوی انواع عناصر موردنیاز انواع محصولات گلخانه ای - زراعت و باغات است.

647,000 تومان

کود کامل npk با درصد استاندارد و آنالیز شده 20 درصد ازت ، 20 درصد فسفات و 20 در صد پتاس

نا موجود

1,475,000 تومان

1,180,000 تومان

1,430,000 تومان

1,144,000 تومان

1,375,000 تومان

1,100,000 تومان

1,025,000 تومان

820,000 تومان

690,000 تومان

552,000 تومان

کود الیت آبی با بسیاری از فرآورده های شیمیایی مجاز سازگار و قابل اختلاط است

1,430,000 تومان

1,144,000 تومان