16 10
16:10-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,300,000 تومان

علفتراش چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,150,000 تومان