6 53
6:53-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,300,000 تومان

علفتراش چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,150,000 تومان