23 3
23:3-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,300,000 تومان

علفتراش چندکاره علاوه بر برش علف ها قادر است حاشیه زنی، اصلاح و آرایش بوته های شمشاد و دیگر گلهای زینتی را انجام دهد

7,150,000 تومان