6 14
6:14-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
از بین بردن آفاتی مانند پشه ، مگس ، زنبور عسل ، مورچه ، ساس و سایر موارد. پیشگیری از اپیدمی و ضد عفونی محیطی در اماکن عمومی

7,700,000 تومان