19 3
19:3-1399/11/9 1399 11 9 1399/11/9
از بین بردن آفاتی مانند پشه ، مگس ، زنبور عسل ، مورچه ، ساس و سایر موارد. پیشگیری از اپیدمی و ضد عفونی محیطی در اماکن عمومی

7,700,000 تومان