8 22
8:22-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
از بین بردن آفاتی مانند پشه ، مگس ، زنبور عسل ، مورچه ، ساس و سایر موارد. پیشگیری از اپیدمی و ضد عفونی محیطی در اماکن عمومی

7,700,000 تومان