7 40
7:40-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
هرس شاخ و برگ درختان و انبوه برگ های خشک در فضاهای سبز شهری، وجود انواع سرشاخه خرد کن مجهز به مکنده را ضروری می سازد.

نا موجود