22 14
22:14-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
هرس شاخ و برگ درختان و انبوه برگ های خشک در فضاهای سبز شهری، وجود انواع سرشاخه خرد کن مجهز به مکنده را ضروری می سازد.

نا موجود