4 20
4:20-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
هرس شاخ و برگ درختان و انبوه برگ های خشک در فضاهای سبز شهری، وجود انواع سرشاخه خرد کن مجهز به مکنده را ضروری می سازد.

نا موجود