22 59
22:59-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
دستگاه های کودپاش دستی معمولاً دارای یک بند دوشی که از جلو بسته می گردد، هستند

نا موجود