14 10
14:10-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
دستگاه های کودپاش دستی معمولاً دارای یک بند دوشی که از جلو بسته می گردد، هستند

نا موجود