8 2
8:2-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
دستگاه های کودپاش دستی معمولاً دارای یک بند دوشی که از جلو بسته می گردد، هستند

نا موجود