23 15
23:15-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
اره عمودبر DAJS 600 با قدرت موتور 650 وات و با سرعت حداقل 3000 دور در دقیقه قادر است تمام الواراهای نازک و ضخیم را برش دهد

نا موجود