6 37
6:37-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
از چکشهای تخریب DADH 30 B  دوو که در هر دقیقه 2000 ضربه با وزن 17 کیلو ایجاد میکنند جهت حفاری استفاده میشود

7,150,000 تومان

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
pit