6 5
6:5-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
نیم کیلویی جهت مبارزه با مگس و بطور عمومی جهت کنترل حشرات خانگی در دامداریها و ساختمانهای آلوده

75,000 تومان

نا موجود