2 52
2:52-1399/10/28 1399 10 28 1399/10/28
فرمولاسیون خاص برای درختان میوه حساس به کمبود روی و بر ساخت اسپانیا

394,000 تومان

315,000 تومان

کلسیم و فسفر یارا ویتا حاوی 40 گرم کلسیم، 40 گرم ازت و 310 گرم فسفر بوده و از طریق برگ قابل جذب می باشد

110,000 تومان

88,000 تومان

290,000 تومان

232,000 تومان

محرک رشد و کاهش دهنده ی تنش های احتمالی وارد شده به گیاه است. این کود جذب عناصر غذایی را در گیاه افزایش می دهد

120,000 تومان

96,000 تومان

تولید کلروفیل و سبزینه برگ گیاهان تا اندازه زیادی وابسته به عنصر آهن می‌باشد

10,000 تومان

کود فوسامکو ۴ برای تحریک رشد بهتر گیاهان و همچنین مقاوم ساختن گیاه در برابر تنش های محیطی استفاده می گردد

88,000 تومان

71,000 تومان

تولید کلروفیل و سبزینه برگ گیاهان تا اندازه زیادی وابسته به عنصر آهن می‌ باشد

نا موجود

جذب خیلی سریع - افزایش متابولیسم گیاه - افزایش سنتز پروتئین و ذخیره انرژی

نا موجود

شامل تمام عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان از جمله ازت محلول، پتاسیم محلول، فسفر، منیزیم، منگنز، مس و آهن می باشد

نا موجود