5 49
5:49-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
قابل استفاده در دامداری ها و دامپروری صنعتی و سنتی، بالاترین سطح بازدهی در کارگاه های تولید محصولات لبنی

نا موجود